STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU
RUGBY NA WÓZKACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1.

Polski Związek Rugby na Wózkach zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie „PZRnW”, a w kontaktach międzynarodowych „Polish Wheelchair Rugby Federation” jest polskim związkiem sportowym działającym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. z dnia 7 czerwca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1263), ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia 20 stycznia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz niniejszego Statutu, zrzeszającym kluby sportowe oraz inne osoby prawne w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w rugby na wózkach.

2.

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Związku jest miasto Bytom.

2. Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej celem właściwej realizacji celów określonych w niniejszym Statucie.

3. Związek jest członkiem International Wheelchair Rugby Federation, zwanej dalej w skrócie IWRF oraz może być członkiem innych organizacji międzynarodowych o takim samym lub podobnym celu działania.

3.

1. Związek posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków Związku oraz wolontariuszy, może jednak zatrudniać pracowników celem realizacji celów określonych w niniejszym Statucie.

3. Związek jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w toku działalności dochody przeznaczone będą na realizację celów określonych w niniejszym Statucie.

Rozdział 2

Cele, zadania i środki działania

4.

Celem działania Związku jest:

1. Upowszechnianie i popularyzacja rugby na wózkach zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych.

2. Promocja rugby na wózkach.

3. Organizowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego w rugby na wózkach oraz podnoszenie poziomu rugby na wózkach.

4. Reprezentowanie interesu sportu rugby na wózkach w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

5. Popularyzacja i rozwój kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie rugby na wózkach.

7. Szkolenie i doskonalenie zawodowe trenerów oraz instruktorów sportowych w zakresie rugby na wózkach.

8. Szkolenie sędziów sportowych w zakresie rugby na wózkach.

9. Szkolenie klasyfikatorów rugby na wózkach.

10. Określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu sportowego działającego w zakresie rugby na wózkach w ramach Związku.

11. Przyznawanie na zasadach i w trybie określonym w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd licencji:

a) klubom sportowym – uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w rugby na wózkach,

b) zawodnikom – uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w rugby na wózkach,

c) trenerom – uprawniających do prowadzenia zajęć sportowych w zakresie rugby
na wózkach,

d) instruktorom – uprawniających do prowadzenia zajęć sportowych w zakresie rugby
na wózkach.

e) sędziom – uprawniających do udziału w meczach sportowych w rugby
na wózkach,

f) klasyfikatorom – uprawniających do klasyfikowania i nadawania kart klasyfikacyjnych zawodnikom rugby na wózkach.

12. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w oparciu o zasady ustalone w regulaminach Związku.

13. Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Związku określonymi w niniejszym Statucie.

14. Współdziałanie z organami i instytucjami państwowymi oraz innymi organizacjami, w tym organizacjami międzynarodowymi, w zakresie realizacji celów określonych w niniejszym Statucie.

5.

Związek realizuje cele określone w niniejszym Statucie w szczególności poprzez:

1. Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój rugby na wózkach.

2. Opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportu rugby na wózkach w kraju.

3. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu.

4. Prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry szkoleniowej oraz sędziów i klasyfikatorów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

5. Opracowywanie i ustalanie przepisów dotyczących systemów rozgrywek o tytuł Mistrza Polski i Puchar Polski oraz zasad sportowo – technicznych uprawiania rugby na wózkach w ramach Związku.

6. Organizowanie lub powierzenie organizacji zawodów rugby na wózkach lub innych imprez sportowych i rekreacyjnych w tym także międzynarodowych i międzypaństwowych.

7. Reprezentowanie polskiego rugby na wózkach w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

8. Powoływanie i przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

9. Realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji dla:

a) zawodników,

b) sędziów,

c) szkoleniowców (trenerów, instruktorów),

d) klasyfikatorów,

e) klubów sportowych.

10. Określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników.

11. Ustanawianie i zatwierdzanie:

a) reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych, dotyczących współzawodnictwa sportowego w sporcie rugby na wózkach, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;

b) zasad i trybu zmian barw klubowych przez zawodników,

12. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w tym nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku, zawodników, szkoleniowców, sędziów, klasyfikatorów i działaczy dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał oraz innych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie rugby na wózkach.

13. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych między członkami Związku powstałych w związku z realizacją celów określonych w niniejszym Statucie.

14. Organizowanie kursów, konferencji, seminariów szkoleniowych dla zawodników, szkoleniowców oraz sędziów, klasyfikatorów i działaczy sportowych.

15. Organizowanie kolonii i obozów dla dzieci oraz młodzieży szkolnej z niepełnosprawnością.

16. Organizacja obozów sportowych i zgrupowań dla zawodników, klubów, związków sportowych.

17. Prowadzenie rekrutacji nowych zawodników w celu zwiększenia liczebności oraz wdrażania nowych zawodników do Związku.

18. Zrzeszanie stowarzyszeń, klubów sportowych i związków sportowych, prowadzących działalność w zakresie sportu rugby na wózkach;

19. W celu prowadzenia działalności gospodarczej możliwość powoływania zakładów, agencji oraz uczestniczenia w spółkach i innych przedsięwzięciach.

20. Pomoc w zapewnieniu odpowiedniej opieki medycznej, farmakologicznej i wszelkiej innej pomocy medycznej zawodnikom Związku.

21. Prowadzenie działalności promocyjnej i gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych z tego tytułu środków na działalność statutową Związku.

22. Rejestrowanie i prowadzenie statystyki wyników sportowych (prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku)

6.

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku przeznaczony będzie na realizację celów określonych w niniejszym Statucie.

2. Rodzaj i formę prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

7.

1. Związek może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie celów określonych w niniejszym Statucie.

2. Związek może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie celów określonych w niniejszym Statucie.

Rozdział 3

Członkostwo w Związku

8.

Członkowie Związku dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków honorowych,

3. Członków wspierających.

9.

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być zarejestrowane stowarzyszenia, kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności związanej między innymi z:

a) organizowaniem lub prowadzeniem współzawodnictwa w rugby na wózkach,

b) prowadzeniem szkoleń i doskonaleniem zawodników, szkoleniowców oraz sędziów, klasyfikatorów i działaczy sportowych,

c) popularyzowaniem i rozwijaniem sportu rugby na wózkach.

2. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla rozwoju i popularyzacji sportu rugby na wózkach lub szczególnie zasłużona dla Związku.

3. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna popierająca cele Związku i wspierająca Związek organizacyjnie lub finansowo.

10.

1. O przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych Związku decyduje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

2. O przyjęciu w poczet Członków honorowych Związku decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu.

3. O przyjęciu w poczet Członków wspierających Związku decyduje Zarząd.

4. Przyjęcie w poczet Członków Związku następuje w drodze uchwały właściwego Organu Związku wydanej na zasadach i w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

11.

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

a) brania udziału przez delegatów wybranych podczas Walnych Zgromadzeń podmiotów będących Członkami Związku w Walnych Zgromadzeniach Delegatów z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym,

b) zgłaszania kandydatów do Organów Związku,

c) zgłaszania wniosków i postulatów do Organów Związku,

d) uzyskiwania pomocy finansowej, szkoleniowej i organizacyjnej Związku,

e) korzystania z wszelkich uprawnień członkowskich wynikających z celów Związku określonych w niniejszym Statucie.

2. Członkowie honorowi Związku mają prawo do udziału w posiedzeniach Organów Związku w charakterze zaproszonych gości.

3. Członkowie wspierający Związku mają prawo do:

a) zgłaszania wniosków i postulatów do Organów Związku,

b) brania udziału osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach Delegatów z głosem doradczym.

12.

1. Członkowie zwyczajni i Członkowie wspierający Związku mają obowiązek:

a) aktywnej działalności na rzecz rugby na wózkach,

b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów, uchwał i postanowień wydawanych przez Organy Związku,

c) udzielania Organom Związku wszelkich informacji w sprawach związanych z działalnością organizacyjną i sportową Członków Związku,

d) opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określanych w regulaminach uchwalanych przez Zarząd.

2. Członkowie honorowi Związku mają obowiązek wspierać i promować dobre imię Związku.

13.

1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

a) zgłoszenia Zarządowi pisemnej rezygnacji przez Członka Związku – ze skutkiem od dnia doręczenia rezygnacji do Biura Związku,

b) postawienia w stan likwidacji, rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub postępowania restrukturyzacyjnego wobec Członka Związku – ze skutkiem od dnia wszczęcia któregokolwiek z wyżej wymienionych postępowań,

c) śmierci Członka Związku będącego osobą fizyczną – ze skutkiem od dnia śmierci,

d) wykluczenia Członka Związku na mocy uchwały Zarządu wydanej na zasadach i w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Zarząd:

– z powodu nieprzestrzegania prawa, istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub regulaminów, uchwał, decyzji i postanowień wydawanych przez Organy Związku – ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały,

– z powodu co najmniej dwuletniego zalegania z opłacaniem składek członkowskich – ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

14.

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu Członek Związku może zostać zawieszony w korzystaniu z praw członkowskich wskazanych w § 11 niniejszego Statutu.

2. Zawieszenie następuje w drodze uchwały Zarządu wydanej na zasadach i w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Zarząd – ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała winna określać okres zawieszenia w korzystaniu z praw członkowskich

15.

1. Od uchwały o wykluczeniu oraz od uchwały o zawieszeniu Członka Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

2. Do czasu zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów odwołujący jest zawieszony w korzystaniu z praw członkowskich wskazanych w § 11 niniejszego Statutu.

3. Decyzja Walnego Zgromadzenia Delegatów w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

Rozdział 4

Organy Związku

16.

1. Organami Związku są:

a) Walne Zgromadzenie Delegatów,

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wybieralnych Organów Związku trwa 4 lata.

3. Mandaty członków wybieralnych Organów Związku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków tych Organów.

4. Członkowie ustępujących Organów Związku, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do nowo wybieranych Organów Związku.

5. O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Organów Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

17.

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

2. Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na:

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów,

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze Delegatów,

c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów odbywają się raz w roku w terminie do dnia 15 czerwca jako Zgromadzenia Sprawozdawcze Delegatów oraz w czwartym roku kadencji członków Organów Związku jako Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów zwoływane są na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej połowy liczby Członków zwyczajnych Związku lub na jednomyślny wniosek wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów odbywają się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku i obradują nad sprawami, dla których zostały zwołane.

6. Walne Zgromadzenia Delegatów zwoływane są przez Zarząd.

18.

1. Zarząd wysyła do delegatów zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Do zawiadomienia Zarząd załącza materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów w tym sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

2. Walne Zgromadzenie Delegatów może podejmować decyzje w sprawach nie objętych porządkiem obrad po uzyskaniu uprzedniej zgody delegatów w formie uchwały podjętej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy obecnych delegatów.

19.

1. Każdy Członek zwyczajny Związku ma prawo wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

2. Każdemu Członkowi zwyczajnemu Związku przysługuje prawo wyboru dwóch delegatów, a nadto prawo wyboru takiej ich liczby, jaka zostanie ustalona w proporcji do liczby punktów zdobytych przez danego Członka zwyczajnego Związku w krajowych rozgrywkach rugby na wózkach według regulaminu uchwalonego przez Zarząd. Liczbę delegatów z podziałem na poszczególnych Członków zwyczajnych Związku ustala Zarząd nie później niż w terminie 3 miesięcy poprzedzających Walne Zgromadzenie Delegatów.

3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział:

a) Z czynnym prawem wyborczym – delegaci, tj. reprezentanci Członków zwyczajnych Związku wybrani podczas Walnych Zgromadzeń podmiotów będących członkami zwyczajnymi Związku.

b) Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie Zarządu Związku, członkowie Komisji Rewizyjnej, Członkowie honorowi Związku oraz Członkowie wspierający Związku, a także zaproszeni goście.

20.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy między innymi:

a) Uchwalanie generalnych kierunków działania Związku.

b) Coroczne rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd Związku sprawozdania z działalności Związku oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta.

c) Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Organom Związku lub ustępującym członkom tych Organów.

d) Wybór Prezesa Zarządu Związku, członków Zarządu Związku i członków Komisji Rewizyjnej. Wybór osób wchodzących w skład tych organów przeprowadzany jest oddzielnie z zachowaniem następującej kolejności:

– Prezes Zarządu Związku,

– Pozostali członkowie Zarządu Związku,

– członkowie Komisji Rewizyjnej.

e) Nadawanie godności Członka honorowego Związku.

f) Uchwalanie zmian w Statucie Związku.

g) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku.

h) Uchwalanie regulaminu wyborów członków organów Związku.

i) Uchwalanie regulaminu i porządku obrad.

j) Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku.

k) Rozpatrywanie odwołań Członków Związku od uchwał Zarządu Związku, o których mowa w § 15 niniejszego Statutu.

21.

1. Zarząd działając na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu kieruje całokształtem działalności Związku oraz działa w jego imieniu.

2. Zarząd składa się z 4 – 7 członków w tym:

a) Prezesa Zarządu,

b) co najmniej dwóch Wiceprezesów,

c) Sekretarza,

d) pozostałych członków Zarządu.

3. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie Delegatów.

4. Zarząd reprezentuje Prezes Zarządu lub dwóch Wiceprezesów łącznie.

22.

1. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym, na zasadach i w trybie określonym w regulaminie wyborów w pierwszej kolejności w oddzielnym głosowaniu spośród:

a) kandydatów wskazanych przez Walne Zebrania Członków zwyczajnych Związku, zgłoszonych nie później niż w terminie 14 dni poprzedzających Walne Zgromadzenie Delegatów,

b) kandydatów zgłoszonych przez Zarząd.

Zgłoszenie winno być pisemne i zawierać uzasadnienie oraz zgodę kandydata na kandydowanie.

2. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

3. Wyboru Sekretarza i pozostałych członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym, na zasadach i w trybie określonym w regulaminie wyborów spośród kandydatów wskazanych przez delegatów. Zgłoszenie winno zawierać zgodę kandydata na kandydowanie.

23.

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie lub społecznie.

2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Związku, w tym również do pełnienia funkcji w Zarządzie.

24.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku i zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków Zarządu w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu.

3. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku. Biurem Związku kieruje Sekretarz.

4. Strukturę organizacyjną Zarządu, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

25.

1. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem:

a) upływu kadencji Zarządu,

b) pisemnej rezygnacji z mandatu,

c) utraty praw obywatelskich członka Zarządu,

d) śmierci członka Zarządu.

2. Członek Zarządu może być odwołany z pełnionej funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z powodu nieprzestrzegania prawa, istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub regulaminów, uchwał, postanowień i decyzji wydawanych przez Organy Związku, a także z powodu uporczywego nierealizowania powierzonych mu zadań.

3. Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym odwołano członka Zarządu dokonuje jednocześnie wyboru nowego członka Zarządu na okres pozostały do upływu kadencji dotychczasowego Zarządu.

4. Zarząd ma prawo wyboru na okres do końca bieżącej kadencji Zarządu nowych członków Zarządu w liczbie nie większej niż 1/3 liczby członków Zarządu wybranych zgodnie z § 22 niniejszego Statutu w miejsce tych, których mandaty w czasie trwania kadencji Zarządu wygasły.

5. Zarząd ma prawo wyboru na okres do końca bieżącej kadencji Zarządu spośród członków Zarządu nowego Prezesa Zarządu w miejsce tego, którego mandat w czasie trwania kadencji Zarządu wygasł.

6. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu.

7. Jeżeli liczna członków Zarządu wybranych na daną kadencję zgodnie z § 22 niniejszego Statutu przez Walne Zgromadzenie Delegatów spadnie poniżej 2/3 pierwotnego składu Zarządu lub jeżeli Zarząd nie może dokonać wyboru Prezesa Zarządu w trybie określonym w ust. 5, Zarząd ma obowiązek zwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów – celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu lub wyboru Prezesa Zarządu.

26.

1. Do kompetencji Zarządu należy między innymi:

a) Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów.

b) Realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w zakresie rugby na wózkach.

c) Koordynowanie i ocena działalności Członków Związku.

d) Opracowywanie rocznych programów działania Związku i planów finansowych niezbędnych do ich realizacji.

e) Zarządzanie majątkiem Związku.

f) Reprezentowanie Związku oraz działanie w jego imieniu.

g) Ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej.

h) Podejmowanie decyzji w przedmiocie przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji, a także w sprawie powołanie lub przystąpienia do spółek prawa handlowego.

i) Podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia lub zawieszenia Członka Związku.

j) Uchwalanie regulaminów.

k) Nadzór nad organizacją i pracą Biura Związku.

l) Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd.

m) Podejmowanie decyzji w przedmiocie przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych Związku.

n) Ustalanie liczby delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów z podziałem na poszczególnych Członków zwyczajnych Związku w proporcji do liczby punktów zdobytych przez danego Członka zwyczajnego Związku w krajowych rozgrywkach rugby na wózkach według regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

o) Podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku, a niezastrzeżonych dla innych Organów Związku.

2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy między innymi:

a) Kierowanie całokształtem działalności Związku i reprezentowanie go na zewnątrz.

b) Zwoływanie posiedzeń Zarządu.

c) Składanie Organom Związku żądanych przez nie informacji dotyczących funkcjonowania Związku.

27.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu, członkowie komisji i zespołów problemowych powołanych przez Zarząd oraz pracownicy Związku i Okręgowych Związków.

2. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wyborów spośród kandydatów wskazanych przez delegatów. Zgłoszenie winno zawierać uzasadnienie i zgodę kandydata na kandydowanie.

3. Na pierwszy posiedzeniu Komisji rewizyjnej jej członkowie dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji.

28.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Związku we wszystkich dziedzinach jego działalności.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej 2 razy w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej Związku oraz pod kątem prawidłowości i gospodarności działań Organów Związku. Na zakończenie kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół kontroli i przedstawia go Zarządowi.

3. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu i pracowników Związku sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

4. Komisja Rewizyjna może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Związku oraz występować z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami pokontrolnymi do Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zarząd jest obowiązany do rozpatrzenia tych wniosków, inicjatyw, udzielenia wyjaśnień oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.

5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych.

6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosek w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu.

29.

Komisja Rewizyjna reprezentuje Związek w umowach między stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim. Komisję Rewizyjną reprezentuje wówczas jej członek wybrany w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej.

30.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.

2. Strukturę organizacyjną Komisji Rewizyjnej, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

31.

1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadkach określonych w § 25 ust. 1. i ust. 2. niniejszego Statutu.

2. Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym odwołano członka Komisji Rewizyjnej dokonuje jednocześnie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej na okres pozostały do upływu kadencji dotychczasowego Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo wyboru na okres do końca bieżącej kadencji Komisji Rewizyjnej nowych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie nie większej niż 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej wybranych zgodnie z § 27 ust. 2. niniejszego Statutu w miejsce tych, których mandaty w czasie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej wygasły.

4. Jeżeli liczba członków Komisji Rewizyjnej wybranych na daną kadencję zgodnie z § 27 ust. 2. niniejszego Statutu spadnie poniżej 2/3 pierwotnego składu Komisji Rewizyjnej, jest ona zobowiązana do złożenia wniosku o zwołanie nie później niż w terminie 3 miesięcy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5

Nagrody i kary

32.

1. Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Delegatów mają prawo nagradzania, odznaczania i wyróżniania osób fizycznych oraz osób prawnych zasłużonych dla rugby na wózkach, w szczególności członków Związku, zawodników, szkoleniowców, sędziów, działaczy, pracowników Związku, a także klubów i związków sportowych oraz prawo do wnioskowania o przyznanie im innych odznaczeń i wyróżnień, w tym odznaczeń państwowych i resortowych.

2. Rodzaje nagród, odznaczeń i wyróżnień oraz warunki, zasady i tryb ich przyznawania określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

33.

1. Rodzaje kar oraz warunki i zasady ich nakładania określają przepisy dyscyplinarne zawarte w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

2. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Związkiem, a zawodnikiem, trenerem, działaczem lub sędzią, a także do podejmowania decyzji w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej Zarząd powołuje Komisję Dyscyplinarną.

3. Komisja Dyscyplinarna podejmuje działania i wydaje decyzje na zasadach i w trybie wynikającym z regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

4. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

5. Wszystkie spory pomiędzy zawodnikiem, a IWRF winny być przedstawione do arbitrażu federacji międzynarodowej IWRF.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Związku

34.

1. Majątek Związku stanowią w szczególności środki pieniężne, ruchomości, nieruchomości i fundusze Związku.

a) Na fundusze Związku składają się:

b) składki członkowskie,

c) dotacje,

d) zapisy i darowizny,

e) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek,

inne wpływy.

35.

1. Zarząd prowadzi sprawi finansowe Związku w oparciu o uchwalone przez Zarząd roczne plany finansowe oraz regulaminy.

2. Zarząd zaciąga w imieniu Związku zobowiązania finansowe.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

36.

1. Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego Statutu lub rozwiązania związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku winna określać sposób likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Związku.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

37.

1. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

2. Prawo interpretacji uchwał, regulaminów oraz innych niż niniejszy Statut aktów obowiązujących w Związku przysługuje Zarządowi.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zmieniające interpretację dokonaną przez Zarząd nie mogą działać wstecz w stosunku do terminu interpretacji przyjętej przez Zarząd.

38.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie obowiązują postanowienia zawarte w Statucie i aktach obowiązujących w IWRF jeżeli nie są one sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

39.

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia.

Polski Związek Rugby na Wózkach

Misja: Otwieramy, rozwijamy, promujemy i wspieramy świat rubgy na wózkach w Polsce.
Inspirujemy i dajemy radość, dążąc do doskonałości we wszystkim, co robimy!

TWITTER

@pzrnw - 2 dni

Ruszyła pod patronatem Pani Minister Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy do…

@pzrnw - 6 dni

Pierwszy pokazowy mecz RUGBY 5’s w 🇵🇱 między strażakami z a drużyną Diabły Łódź ♿️🏐 Czy strażacy👨‍🚒 dali…

Ważne linki:

Copyright © PZRnW Wszelkie prawa zastrzeżone